TTK - Tehetség és Tudás Központ Alapítvány

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben

Jó gyakorlatok – pályázat

 

Keressük a „Tudásbarát  szervezet 2019” díj nyertesét.

 

 

Meghosszabbítja a „Tudásbarát szervezet” pályázat határidejét a SEED Alapítvány és a TTKA

 

Szeptember 18-án hirdette meg a generációk közötti tudásátadás megvalósult jó gyakorlatainak elismerését célzó pályázatát a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány „Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben – jó gyakorlatok” címmel.

 

A pályázat győztesei elnyerik a „Tudásbarát szervezet 2019” – elismerést.

 

A visszajelzések alapján a kiírók úgy döntöttek, hogy a pályázatok leadási határidejét 2019. október 21-ről 2019. november 8-ra módosítják, megadva ezzel az esélyt a pályázni kívánó szervezeteknek pályázatuk alapos és részletes kidolgozásához. A kiírók remélik, hogy a hosszabbításnak köszönhetően több kis- és középvállalkozás is nyújt be pályázatot.

 

 

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány pályázatot hirdet „Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben – jó gyakorlatok” címmel.

 

A pályázat nyertese megkapja a „Tudásbarát szervezet 2019” – díjat.

 

A nemzetközi kutatások szerint egyre nagyobb jelent a generációk együttélése és együttműködé-sének menedzselése a munkahelyeken. Vannak munkahelyek, ahol 3-4 generáció dolgozik együtt. A vállalatok, vállalkozások célja a növekedés és a fejlődés. Ennek egyik fontos eszköze a tudás szervezeten belüli megtartása, továbbadása. Ez úgy érhető el, ha az idősebb munkaválla-lók munkakedvét, motivációját, egészséges önértékelését fenntartjuk, erősítjük, a fiatal munkavál-lalókat pedig sikeresen integráljuk. Így megvalósul a tudás szisztematikus átadása a különböző nemzedékek, munkavállalók között.

 

A TTKA 2018-ban egy nem reprezentatív online kutatást végzett a munkahelyi tudástranszfer témakörében. A kutatás célja a magyarországi munkahelyi tudásátadás helyzetének a felmérése volt. A kutatás visszaigazolta a munkahelyi tudásmegosztás jelentőségét a vállalatok fejlődésé-ben, a munkaerő-megtartásban.

 

Kijelenthetjük, hogy a generációváltás a kis- és nagyvállalatoknak egyaránt komoly kihívást je-lent. Nagy szükség van az elméleti és a gyakorlati tudás átadásának elősegítésére. Kevés vállal-kozás, vállalat mondhatja el magáról, hogy ennek jól kialakult szervezett keretei vannak.

 

 

A pályázat kiírásának célja

 

Jelen pályázattal a kiíróknak az az elsődleges céljuk, hogy megismerjék és megmutassák a tudásátadás területén létező jó gyakorlatokat, követendő példákat, és lehetőséget teremtsenek a vállalkozásoknak arra, hogy inspiráljanak másokat is.

 

A vállalati mérettől függetlenül nagyon lényeges a vállalaton belül felhalmozódott tudás átadására kidolgozott stratégia. A pályázat kiírásával  a kis-, közepes és nagyvállalatokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy vessenek egy pillantást a működésükre, nézzék meg, milyen szinten van jelen a szervezetben a tudásátadás, és törekedjenek a tudásátadás szervezett keretek között történő megvalósítására.

 

 

Miért érdemes pályázni a „Tudásbarát  szervezet 2019” díjra?

 

• A „Tudásbarát szervezet 2019” díj nyertesei használhatják a külső és belső vállalati kommunikációban a titulust, ami ebben a munkaerőhiányos időszakban segíti a vállalkozást régi munkatársai megtartásában, illetve új munkaerő magához vonzásában („emp-loyer branding”).

• A vállalkozás egy teljesen új területen az elsők között jelenik meg (brandépítés).

• A pályázaton induló szervezetek a pályázat megírása során áttekintik a tudásátadásra irányuló vállalati stratégiájukat, és átgondolják annak beépítési lehetőségét a szervezeti kul-túrába.

A pályázat megírása segít áttekinteni és megérteni a szervezeten belül együtt dolgozó generációk közötti együttműködés fontosságát, ami hatással van a vállalat fejlődésére, a munkaerő megtartására.

• Lehetőség a pozitív gyakorlatok megosztására („co sharing”) vállalaton belül és vállala-tok között.

• Lehetőség más szervezetek bevált ötleteinek és megoldásainak megismerésére.

• Részvételi és előadás-tartási lehetőség 2019. november 13-án a ’TUDÁS, ami van” című konferencián.

• Minden pályázó meghívást kap a „Tudásbarát Szervezet 2019 Gálára”. Az eseményen a generációk közötti tudásátadás témakörében érdekelt vállalatok, szervezetek, felsőoktatási in-tézmények, a téma szakértői vesznek részt.

• A pályázó vállalatok jogosultak részt venni a TTKA és SEED Alapítvány által szervezett szakmai rendezvényeken, programokon is.

 

 

A pályázat menete és határidők

 

A TTKA-SEED által meghirdetett pályázat nyílt rendszerű, vállalati mérettől függetlenül bármilyen szervezet pályázhat. A pályázó vállalat, vállalkozás bármely kategória közül választhat, akár több kategóriában is nyújthat be pályázatot.

 

1. A pályázat meghirdetése: 2019. szeptember 18. (szerda)

 

2. A pályázat beküldési határideje: 2019. november 8. (péntek)

 

3. A nyertesek a pályázat eredményéről 2019. november 25-ig (hétf) értesítést kapnak, így lesz idejük felkészülni pályázatuk nyilvános bemutatására.

 

4. Eredményhirdetés 2019. december első hetében (a helyszínt és az időpontot később pontosítjuk) az eredményhirdetéssel egybekötött konferencián, melyen lehetőséget biztosítunk a díjazottak bemutatkozására.

 

 

A pályázat kategóriái

 

A pályázat célcsoportja: kis, közép- és nagyvállalatok

 

A pályázat során választható nagyobb kategóriák:

 

1. A vállalaton belüli tudásátadás eszközei, folyamata, tudásbrókerek a cégen belül

Minden vállalat életében jelentős szerep jut a tudásátadás folyamatának: a tudásanyag össze-gyűjtésének, rendszerezésének, a tudásátadás csatornái meghatározásának, szakmai felelős hozzárendelésének. Az újonnan belépőknek, a munkába visszatérőknek (pl. kismamák), a válla-laton belül pozíciót váltóknak szükséges  a munkájuk ellátásához a megfelelő tudásanyag eléré-se és megszerzése mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Válaszában térjen ki arra, hogy létezik-e az Önök vállalatánál a tudásátadásra kidolgozott stratégia. Ezen belül emelje ki a generációk közötti tudásátadásra kialakított folyamatokat! Hogyan támogatja a vállalatvezetés és a HR ezt a stratégiát? Konkrétan milyen intézkedések születtek a tudásátadásra? Sorolja fel a legjobb példá-kat, amelyeket sikeresnek, egyedinek és követendőnek ítél meg. Fejtse ki, hogy hogyan épül be a tudásátadás a vállalati kultúrába? Van-e ennek a folyamatnak dedikált felelőse (tudásmana-ger és/vagy generációmanager)?

 

Minden cégen belül vannak olyan emberek, akikhez – a személyiségüknél fogva – a kollégák szívesen fordulnak a munkahelyen belüli ügyes-bajos dolgaikkal. Ők azok, akik szinte mindenkit ismernek a cégen belül. Ők nem a szakmai tudást tudják átadni, hanem a „személyi portfóliójuk” révén azt, hogy adott kérdéssel kihez lehet fordulni a szervezeten belül. Ők a szervezetismeretü-ket tudják megosztani. Ugyanakkor szakmai tudásbrókerek is léteznek, akik ismerik a vállalatnak a szakterületüket érintő folyamatait, a szokásos és egyedi szakmai megoldásokat, szakmájukban elismertek, és bírják munkatársaik bizalmát. Ők a szakmai tudás átadásának központi szereplői lehetnek a vállalaton belül. A kérdés, hogy Önök hogyan azonosítják ezeket a személyeket a szervezeten belül, és mivel támogatják és ösztönzik őket a tudásuk megosztására (motivációs, eszközök, prémium, időkeret stb.)?

 

2. A tudásmegosztás digitális eszközei, módszerei

Ebben a kategóriában a már bevezetett és jól működő példákra vagyunk kíváncsiak: E-learning, információmegosztó felületekre „szakosodott” belső kommunikáció, újszerű megoldások a digitá-lis tudásmegosztásra (tudásbázis létesítése, elérhetősége a kollégák számára, saját vagy vásárolt alkalmazások stb.).

 

Ebben a kategóriában várjuk olyan új megoldások felvetését és megosztását, amelyek még beve-zetés előtt állnak, és előremutató megoldási alternatívákat vetnek fel a tudásmegosztás digitális eszközei témakörben.

 

3. Klasszikus generációváltás − szakmák átadása generációk között

Klasszikus generációváltás. A családi vállalkozások életében előbb vagy utóbb, de mindenkép-pen eljön a pillanat, amikor át kell adni, jó esetben a gyereknek vagy gyerekeknek, a vállalkozást. Ez egy nagyon lényeges lépés, jó, ha időben sikerült elkezdeni, és az utód fokozatosan „vezető-dik be” a vállalkozás sűrűjébe. A vállalkozással kapcsolatos minden lényeges információt, tudást át kell adni. Nem árt, ha az utód végigjárja a ranglétrát, s alulról kezdi megismerni a céget.

 

Szakmák átadása generációk között. Megoldott-e a vállalkozásnál, hogy az idősebb, nyugdíj előtt álló kollégák tudása ne vesszen el? Van-e valamilyen kerete/rendszere ennek a fajta tudását-adásnak? Mire gondolunk? Szakmai utazás egy tapasztalt „idegenvezetővel”; „inasrendszer” házon belül; CÉH – mester és tanítvány szoros együttműködése;  azonos szakmát művelők kö-zötti tudásmegosztás („szakitalálkozók”), a tudásátadás tapasztalatainak megbeszélése, átadása házon belül és a szakma többi képviselőjével.

 

Mutassa be a fentiekre vonatkozó tapasztalatait, terveit, a kihívásokat és a sikeres történeteket.

 

 

 

A pályázatot elbíráló zsűri tagjai:

 

  • Barathy Tamás - alapító, Colibri HR Solutions & Blue Colibri App
  • Dr. Berendi Péter - tulajdonos, Roland Divatház
  • Gyulay Tibor - alapító, MTA TM Bizottság
  • Heal Edina - vezető, Egyenlítő Alapítvány
  • Katona István - ügyvezető igazgató, Celanese Hungary Kft.
  • Katona Melinda - kuratórium elnöke, TTKA Tehetség és Tudás Központ Alapítvány
  • Lakatosné Lukács Zsuzsanna - ügyvezető, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
  • Németh László - elnök, IPOSZ
  • Pomázi Gyula - elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
  • Dr. habil. Velencei Jolán - egyetemi docens, Óbudai Egyetem

 

 

 

Az értékelés szempontjai

 

Értékeljük a szervezet téma iránti elkötelezettségét, az egyedi megoldásokat, a jó gondolatokat, okos kezdeményezéseket, a jó példákat, sikertörténeteket. Nemcsak a tudásátadás kész rendszerei, keretei érdekelnek bennünket, hanem azok is, amelyek kiépülőben vannak. A pályázat fontos része a vállalati vezetők és a HR hozzáállása a kérdéshez. Lényeges számunkra, hogy a megvalósult példák mennyire illeszkednek a munkavállalók igényeihez, elképzeléseihez.

 

 

Adatkezelés

 

A pályázati űrlapokat, a rendelkezésre bocsátott vállalati adatokat a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány, a SEED Alapítvány munkatársai, valamint a zsűri tagjai bizalmasan kezelik, azt har-madik személynek nem adják ki. A pályázatokat 5 évig megőrizzük.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus formában lehet a dokumentumokban szereplő kérdések megválaszolásával.

 

A kitöltött pályázattal együtt kérjük elküldeni:

• a vállalat logóját vektorosan,

• a vállalatot képviselő személy fényképét.

Kérjük, hogy az érintett személyek az adatkezelési nyilatkozatot aláírva mellékeljék.

 

 

Kapcsolat

 

A pályázatra a https://tudasbaratszervezet.ttk.seed.hu oldalon lehet regisztrálni.

 

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségen érdeklőd-het:

 

Kiss Aranka pályázatkezelő, telefonszám: +36-30-212-5278, e-mail cím: aranka.kiss@ttka.hu

 

 

 

A pályázatot meghirdető szervezetek rövid bemutatása  

 

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA) fő missziója a munkahelyi tudásmegosztás elősegítése, a generációk közötti híd építése előadások szervezésével, oktatással, képzéssel.

 

A SEED küldetése a magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, a vállalkozók szakmai ismere-teinek bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének növelése, ezáltal a fenntartható gazda-sági fejlődés előmozdítása, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerűsítése és fejlesz-tése.

 

 

Köszönjük érdeklődését. Reméljük, hogy az Önök vállalatát is a pályázók között üdvözölhetjük.

 

 Tudásbarát  szervezet 2019

Tehetség és Tudás Központ Alapítvány | 2030 Érd, Fűrészelő utca 8. | 18514247-1-13 | info@ttka.hu